ریسه دختر توت فرنگی

5,000 تومان

تم دختر توت فرنگی برگرفته از انیمیشنی به همین نام است. دختری  که از توت فرنگی ها در مقابل حوادث مختلف حفاظت می کند.ریسه این تم درحدود 2 متر است.