آبشار مینا

5,800 تومان

شرکت نارگستر سپاهان، تولید کننده آبشار مینا است که ویژگیهایی با ارتفاع آتش 3  متر و زمان 20 ثانیه را برای این آبشار بیان کرده است.