آبشار بنفشه

4,200 تومان

شرکت نارگستر سپاهان، تولید کننده آبشار بنفشه است که ویژگیهایی با ارتفاع آتش 2 متر ، زمان 20 ثانیه را برای این آبشار بیان کرده است.