آبشار اطلس

7,560 تومان

شرکت نارگستر سپاهان، تولید کننده آبشار اطلس است که ویژگیهایی با ارتفاع آتش 3 تا 4 متر ، زمان 25 ثانیه را برای این آبشار بیان کرده است.